Kylttyyri ja histooria

Kvääniteatteri aikoo nostaa tietoa kväänistä, kväänin kylttyyristä ja histooriasta. En norsk minoritet.

Kvenene – kultur og historie

Kväänit oon ollu Pohjas-Norjassa satoja vuosia 
Kväänit tai norjansuomalaiset, mitä het kans kuttuvat itteänsä, oon ihmisten jälkeläisiä, jokka tulthiin Pohjas-Norjhaan Tornionlaakson alalta ennen rajoitten vetämistä. Kväänit mainithiin jo Ottarin muisteluksessa 800-luvulta. Emmä tiiä koska kväänit tulthiin ensimäistä kertaa Pohjas-Norjhaan, mutta 1600-luvulta ja 1700-luvun alusta kiini 1900-luvun alkhuun saakka kväänit oon asettunheet rannikolle pohjasessa, eriliikasesti Pohjas-Tromssassa ja Finmarkussa.

Kväänilä oon nasjunaaliminoriteetin status Norjassa 
Kväänit hyväksythiin nasjunaaliksi minoriteetiksi vuona 1998, ko Norja ratifiseeras Euroopparaatin raamisopimuksen kansalisten minoriteetitten suojelua varten (Rammekonvensjon for vern av nasjonale minoriteter). Omia strategioita ja toimiplaanoja kväänin kielen ja kylttyyrin säilyttämiseksi hyväksythään sekä Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuunista, joissa kväänin teatterilla oon omia kohtia. Rejeerinki oon Komunaali- ja uuistusdepartementin kautta tehny määrätietoisen plaanan kväänin kielen satsauksheen (Målrettet plan for innsats for kvensk språk). Isotinka oon kuttunut kokhoon kommisjuunin, mikä tutkii norjalaistamispolitikkia ja vääryyksiä mitä tehthiin saamelaisia, kvääniä ja norjansuomalaisia kohthaan. Kommisjuuni antaa raportin syksylä 2022.

Kvääniteatterin mooli oon revitaliseerata kväänin kylttyyrielämää 
Vaikka norjalaistamispolitikki oon luonheet suuret haastheet, niin histoorianmuistelus, laulu ja mysikki oon elävä ja tärkeä osa kväänin kylttyyriä vielä tääpänä. Kväänin teatteri ja seenikynsti oon kassuuva yhä useamalla ammatilisilla produksjuunila teatterissa ja tanssissa – usheimitten likheisessä kontaktissa kväänin laulu- ja mysikkitradisjuunitten kans, ja kans veisutradisjuunissa. Meilä oon kuitenki eessä monia suuria ja tärkeitä tehtäviä niin ette luoa täysarvoisen kväänin kylttyyrielämän. Kvääniteatteri oon tärkeä tekijä siinä ette ottaat vaarin ja viehä etheenpäin immateriaalista kväänin kylttyyrielämää, revitaliseerata kväänin kieltä ja eesauttaat ette kväänin kylttyyrielämä saapi uuen alun, missä oon korkea profesjunaliteetin ja kvaliteetin tasa.

Poliittinen kuurto kväänile ja Kvääniteatterile 
Tromssan fylkinkomuuni (2019), Raisin komuuni (2019) ja Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni (2020-2022) oon päättänheet käyttäät heän sosiaalisen kehittäjänrollin antaamalla polittista tukea ja ottamalla ökonoomista eesvastausta kvääniteatterin perustamisessa – tärkeänä toimenpitheenä nostamhaan kväänin minoriteettiäänen norjalaisheen demokratihaan.

Kekkä oon kväänit? 
Se löytyy vähän statistikkia nykypäivän kväänin väestä. Tromssan universiteetin tervheyskyselhyyn (1987-1988) nuoin 25 prosenttia Finmarkun ja Pohjas-Tromssan väestä sanoi, ette heilä oli kväänin/suomen alkupörää. Lisäksi, monet kväänit oon asetunheet kväänin pääaloin ulkopuolela. Tutkijat uskovat, ette umpimähkänen arvio oon, ette Norjassa tääpänä oon vähinthään 50 000 kvääniä (Lane, 2011).

Aktiiviset kväänin miljööt oon levinheet pohjasesta etelhään. Kväänit koko maassa, nuorista pensionisthiin, harjottavat kväänin kylttyyriä, kieltä ja historiaa.

Tromssan fylkin toimiplaanan jälkhiin Norjassa oon 10-15000 kvääniä, suuri osa näistä assuu Tromssan ja Finmarkun pääaloila. Mutta kväänit asuvat ​​koko maassa, ja Ruijan Kvääniliitto – Norske Kveners Forbund oon maantäkkävä organisasjuuni, sillä oon paikalisosastoja Tromsassa ja Finmarkussa sekä Itä-Norjassa, Orja-Norjassa ja Keski-Norjassa.

Lähet: Ruijan kvääniliitto

Kvenene har vært i Nord-Norge i flere hundre år
Kvenene, eller norsk-finnene som de også kaller seg, er etterkommere av folk som kom til Nord-Norge fra Tornedalsområdet før grensene ble trukket. Kvenene er nevnt allerede i Ottars beretning fra 800-tallet. Når kvenene først kom til Nord-Norge vet vi ikke, men fra 1600- og tidlig på 1700-tallet og fram til begynnelsen av 1900-tallet har kvenene slått seg ned langs kysten i nord, særlig i Nord-Troms og Finnmark.

Kvenene har status som nasjonal minoritet i Norge
Kvenene ble anerkjent som nasjonal minoritet sammen med jødene, skogfinnene, rom, romani/taterne i 1998 da Norge ratifiserte Rammekonvensjonen for Vern av Nasjonale Minoriteter. Egne strategi- og handlingsplaner for bevaring av kvensk språk og kultur er vedtatt av både Troms og Finnmark fylkeskommuner der kvensk teater er egne punkter. Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeid Målrettet plan for innsats for kvensk språk. Stortinget har satt sammen en kommisjon som skal granske fornorskingspolitikken og uretten begått overfor samer og kvener. Kommisjonen skal avgi rapport høsten 2022.

Kväänitteatteri har som mål å revitalisere kvensk kulturliv
Historiefortelling, sang og musikk er til tross for store utfordringer knyttet til fornorskningspolitikken, en levende og viktig del av kvensk kultur også i dag. Kvensk teater og scenekunst er voksende med økende grad av profesjonelle produksjoner innen teater og dans – som oftest i tett tilknytning til de kvenske sang- og musikktradisjonene, også innen salmesangtradisjonen. Imidlertid, mange store og viktige oppgaver står fremfor oss i arbeidet med et fullverdig kvensk kulturliv og Kvääniteatteri er en avgjørende brikke i å ivareta og videreføre immateriell kvensk kulturarv, i revitaliseringen av kvensk språk og for å bidra til en ny vår for kvensk kulturliv med høyt nivå av profesjonalitet og kvalitet.

Politisk støtte til kvenene og Kvääniteatteri
Troms fylkeskommune (2019), Nordreisa kommune (2019) og Troms og Finnmark fylkeskommune (2020-2022) har gjennom etableringsprosjektet valgt å bruke sin samfunnsutviklerrolle ved å gi politisk støtte og ta økonomisk ansvar for etablering av kventeateret – som et viktig tiltak for å løfte den kvenske minoritetsstemmen inn i det norske demokratiet.

Hvem er kvenene?
Det finnes lite tilgjengelig statistikk om dagens kvenske befolkning. I en helseundersøkelse utført av Universitetet i Tromsø 1987-1988 oppga ca 25 prosent av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms at de har kvensk/finsk opphav. I tillegg er det mange kvener bosatt utenfor de tradisjonelle kjerneområdene. Forskere mener et forsiktig anslag er minst 50 000 kvener i Norge i dag (Lane 2011).

Aktive kvenske miljøer er spredt ut fra nord til sør. Kvener over hele landet, fra barn og ungdom til pensjonister, engasjerer seg for det kvenske og jobber for den kvenske kulturen, språket og historien.

Ifølge Troms fylkes handlingsplan er det mellom 10-15000 kvener i Norge, en stor del av disse er bosatt i kjerneområdene i Troms og Finnmark. Men det bor kvener i hele landet, og Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund er landsdekkende med lokallag i Troms og Finnmark, samt på Østlandet, Sørvestlandet og i Trøndelag.

Kilde: Norske Kveners Forbund